Slovníček pojmů


5

5S

5S je proces a metoda pro vytvoření a udržení organizovaného, čistého a vysoce výkonného pracovního prostředí, ve kterém je právě to, co je v danou chvíli zapotřebí. Je základem pro neustálé zlepšování, nulovou chybovost, snížení nákladů a zvýšení bezpečnosti práce. Zkratka 5S vyjadřuje počáteční písmena pěti klíčových kroků techniky, která vznikla v Japonsku ve firmě Toyota Production System. Konkrétně se jedná o slova: Sort, Set in Order, Shine, Standardize, Sustain. Sort (Seiri) – Třídění – Jednoznačné rozlišení potřebných a nepotřebných položek a následné odstranění nepotřebných. Set in Order (Seiton) – Nastavení pořádku – Udržení potřebných položek na správném místě pro snadnou a okamžitou možnost použití. Shine (Seisto) – Lesk – Uchování pracoviště čistého a uklizeného. Standardize (Seiketsu) – Standardizace – Standardizovaný úklid. Je to stav, který podporujeme, udržujeme-li první tři pilíře. Sustain (Shitsuke) – Zachování – Vytvoření návyku zachovávání zavedených procedur. 5S nevyžaduje žádné složité manažerské techniky, používá zdravý rozum pro identifikaci zdrojů plýtvání a různých nepotřebných věcí. Metoda je mimo jiné součástí metodiky Lean a Lean Six Sigma.  

5x proč

Je metoda, která zabraňuje ukvapeným řešením a vede tým k nalezení kořenové příčiny. Použije se tak, že se opakovaně (pětkrát) ptáme „Proč?“, dokud není odhalena taková příčina, jejíž působení je možno vyhodnotit a usměrnit.

8

A

administrativa

Školení je určeno pro administrativní pracovníky. Administrativní pracovník se stará o organizační, provozní a administrativní záležitosti. Vykonávání opakovaných administrativních prací podle určených postupů a instrukcí. Organizuje a připravuje firemní jednání a zasedání. Organizuje společenské a firemní akce. Přijímá, distribuuje a eviduje došlou poštu. Zajišťuje distribuci a archivaci dokumentů.

afinitní diagram

Je skupinová technika, která umožňuje shromáždit a utřídit velké množství myšlenek/problémů a potom je shrnout do vzájemně provázaných seskupení nebo kategorií. Používá se po zakončení brainstormingu/brainwritingu k uspořádání velkého množství vygenerovaných nápadů. Umožňuje porozumět i vztahu mezi možnými příčinami, čímž pomáhá objasnit strukturu řešených problémů.

APQP

Advanced Product Quality Planning (APQP), v českém překladu Pokročilé (nebo Moderní) plánování kvality, je strukturovanou metodikou definování a ustanovení kroků nezbytných pro neustálé zlepšování procesů. Tato metoda, odvozena z americké příručky pro automobilový průmysl pro normu QS 9000, je součástí řízení projektů, které vedou ke spokojenosti zákazníka, podporují včasné pojmenování požadovaných změn a předcházejí pozdějším změnám. Cílem APQP je usnadnit komunikaci mezi všemi subjekty zapojenými do projektu a zajistit, aby všechny požadované kroky byly provedeny včas a s přijatelnými náklady.

B

Belbin

Meredith Belbin identifikoval devět typů týmových rolí. Každá týmová role má svou vlastní kombinaci přínosů a přípustných slabin. Týmové role popisují vzorce chování, které ovšem nejsou neměnné a jsou ovlivněny různými faktory.

Black Belt

Je to zaměstnanec, který většinu svého času věnuje řešení chronických problémů a strategických iniciativ firmy pomocí metodiky lean six sigma. SC&C Partner uděluje certifikát Black Belt na základě absolvování odpovídajícího kurzu doplněného o úspěšné vyřešení a obhájení 2 lean six sigma projektů (standardně realizovány během 6-8 měsíců, objem dosažených úspor nad 3 mil. Kč/rok).

Blue Ocean Strategy (BOS)

Blue Ocean Strategy (BOS), neboli strategii modrého oceánu, popsali ve stejnojmenné knize z roku 2005 autoři W. Chan Kim a Renée Mauborgne. Tato strategie vyzývá firmy, aby si vytvořily nový vlastní nedotčený tržní prostor, nezapojovaly se do silně konkurenčních trhů tzv. “rudých oceánů” a naopak své konkurenty z trhu vyřadily. Modrý oceán firmy vzniká díky hodnotové inovaci a snaze o vytvoření nízkých a odlišných nákladů. Dobře fungující trh, vysoký profit, rychlý růst a nízké náklady ale vždy přilákají další konkurenty, a proto je potřeba strategii udržovat a obnovovat.

Brainstorming

Je jednoduchá skupinová technika generování nových myšlenek, nápadů a námětů. Nosnou myšlenkou je předpoklad, že lidé ve skupině, na základě podnětů ostatních, vymyslí více, než by vymysleli jednotlivě. Cílem je vygenerovat co největší počet nápadů, často na první pohled i bezvýznamných či nesmyslných. I takovéto náměty nám mohou ukázat nové pohledy, nové cesty, a vést k jednoduchým, elegantním a efektivním řešením.

C

CDOC

CDOC efektivní systematická metodika zaměřená na vývoj produktu či procesu. Jde o zkratku používanou pro označení postupu používaného během Design for Six Sigma projektů: Conceptualize, Design, Optimize, Capability. V SC&C Partner praktikujeme verzi rozšířenou o předřazenou fázi Define, tedy zkráceně DCDOC.

Cp

Cp označuje index způsobilosti procesu, k jehož stanovení je nutné splnění obecných předpokladů a podmínky normálního rozdělení naměřených hodnot. Cp vyjadřuje odhad schopnosti procesu vytvářet požadovaný výstup, pokud by byl centrován. Charakterizuje “čeho jsme schopni dosáhnout”. “Čeho jsme skutečně dosáhli” charakterizuje pojem Cpk.

Cpk

Cpk označuje index způsobilosti procesu, který vznikl na základě indexu Cp z důvodu zobecnění a dosažení vyšší vypovídající schopnosti této charakteristiky. Jedná se o odhad schopnosti procesu vytvářet požadovaný výstup, je-li ve středu specifikovaných limitů cíl. Platí pro něj podmínka normálního rozdělení naměřených dat a obecné předpoklady. Charakterizuje “čeho jsme skutečně dosáhli”.

D

Design For Six Sigma

Design for Six Sigma (DFSS) je inovační metoda Six Sigma, která kombinuje více nástrojů pro zlepšení stávajících výrobků s důrazem na hlas zákazníka a uvedení výsledků do praxe. Oproti Six Sigma (DMAIC), která se zaměřuje na fázi výroby produktů, se DFSS zaměřuje na výzkum, re-design a fázi vývoje produktů. Navržení takového výrobku, který bude mít již od počátku požadovanou kvalitu, je hlavním cílem metody DFSS. Mezi koncepty, které DFSS používá, patří: 1) DMADV Define (definovat) Measure (měřit) Analyze (analyzovat) Design (navrhnout) Verify (ověřit). 2) CDOC: Conceptualize (pojmenovat) Design (navrhnout) Optimize (optimalizovat) Control (řidit) 3) IDOV: Identify (identifikovat) Design (navrhnout) Optimize (optimalizovat) Verify (ověřit)

DFX (Design For X)

Jde o disciplinovaný proces poskytující strukturovanou metodiku pro efektivní vývoj a obchodní zhodnocení nových produktů, procesů a služeb s důrazem na aspekt X. Roli X může hrát cena, vyrobitelnost atd.

DMAIC

DMAIC je efektivní, systematická, na datech založená metodika zaměřená na řešení problémů. Jedná se o zkratku používanou pro označení postupu používaného během Six Sigma a Lean Six Sigma projektů: Define (definovat), Measure (měřit), Analyze (analyzovat), Improve (zlepšovat), Control (řídit). Těchto 5 fází cyklu pomáhá docílit optimalizaci procesu. DMAIC vede týmy krok za krokem jednotlivými fázemi a pomocí nasbíraných dat v jednotlivých krocích je nalezeno řešení, které vede k trvalému odstranění příčiny problému. Pokud je kvůli velmi narušenému procesu potřeba navrhnout proces nový, využívá se metodologie DFSS. Nejnovější trendy směřují ke spojení Lean se Six Sigma a používat DMAIC pro řešení problémů.

DOE (Design Of Experiment)

Design of Experiment (DOE) je zkouška nebo více zkoušek, ve kterých provádíme změnu vstupních faktorů procesu, abychom mohli pozorovat a identifikovat odpovídající změny výstupní proměnné, tzv. odezvy. Tedy měníme vstupní data a sledujeme jejich vliv na celkový výsledek. Experimentální proces probíhá v pěti krocích: plánování, navrhování, provedení, analýza experimentu a ověřovací testy.

E

F

FMEA

FMEA je zkratka vytvořena z počátečních písmen slovního spojení “Failure Modes and Effects Analysis”. V českém překladu se používá spojení “Analýza možných vad a jejich následků”. Je to základní analytická metoda, jejímž cílem je identifikace a prevence možných vznikůvad ve výrobě, při návrhu a vývoji nového výrobku nebo procesu. FMEA se používá ve vývoji ke snížení rizika selhání spolehlivosti, údržby, pohotovosti a bezpečnosti. Analýza systému, výrobku nebo procesu pomáhá správně naladit technické specifikace a podnítit úsilí pro zlepšení, které může zákazník vidět. Metodu lze použít jak pro ohodnocení a následnou eliminaci rizik spojených s vlastním řešením, tak i pro ohodnocení a eliminaci rizik spojených s jeho implementací.

FNA (Funkčně nákladová analýza)

Metodický postup pomáhající nalézt a správně formulovat problémy a zadání inovačních úloh z pohledu požadované funkce, nákladů na výrobu a hodnoty pro zákazníka. Poskytuje detailní abstraktní pohled na produkt, jeho součásti a interakci s okolím.

G

G8D

Je to analytický postup, používaný zejména v automotive pro řešení náhle nastalého problému. Cílem je usnadnění a urychlení identifikace problému, jeho odstranění, ochránění zákazníka před následky a standardizace řešení.

G8D (Global Eight Disciplines)

Je to analytický postup, používaný zejména v automotive pro řešení náhle nastalého problému. Cílem je usnadnění a urychlení identifikace problému, jeho odstranění, ochránění zákazníka před následky a standardizace řešení.

Green Belt

Je to zaměstnanec, který se pod vedením Black Belta, vedle svých běžných pracovních povinností, podílí na implementaci zásad metodiky lean six sigma do prostředí firmy. SC&C Partner uděluje certifikát Green Belt na základě absolvování odpovídajícího kurzu doplněného o úspěšné vyřešení a obhájení lean six sigma projektu většinou zaměřeného na oblast kvality či produktivity (standardně realizován během 3-4 měsíců, objem dosažených úspor nad 500 tis. Kč/rok).

H

I

Ishikawův diagram

Neboli diagram příčin a následků je týmový nástroj, který je obecně využíván k nalezení možných příčin daného následku. Například ve fázi Measure slouží k identifikaci vstupních a procesních metrik, které mají vliv na sledovanou výstupní metriku.

J

Jednodenní

Jednodenní školení trvá 8 hodin.

K

Kaizen

Pojmenování Kaizen vzniklo spojením dvou japonských znaků Kai v češtině “změna” a Zen “dobro”. Tato filozofie postupného a neustálého zlepšování výrobních procesů, byla poprvé použita po 2. světové válce v japonských firmách. Hlavní myšlenou je provádění velkého počtu malých změn, které v delším časovém období přispějí k jedné velké změně. Plýtvání zdrojů a času při výrobním procesu je označováno jako MUDA.

KJ analýza

Podrobná metoda pro zachycení hlasu zákazníka a souvisejících obrazů, jejich následnou prioritizaci a zpracování.

L

lean

Lean, známý také pod pojmem Lean production, Lean management nebo v češtině štíhlá výroba. Filozofie Lean je spojena se systémem Toyota Production System (TPS), jehož vznik se váže k firmě Toyota v 50. letech 20. století. Lean je metodologie zaměřená na minimalizaci plýtvání všeho druhu z výrobních procesů. Procesy jsou tak rychlejší, flexibilní a schopné maximálně uspokojit požadavky zákazníků. Lean v sobě soustřeďuje řadu metod a postupů (např. 5S), jejichž cílem je omezit vliv lidského faktoru, řídit zásoby a snížit potřebuprostoru pro dosažení schopnosti rychlé a efektivní odezvy na potřeby zákazníků, při současném zachování vysoké kvality a efektivity produkce. Mezi nejznámější uživatelé Lean patří mimo jiné Toyota, Porsche nebo Tesco Stores.

Lean Design

Jde o účinnou strategii zaměřenou na oblast výzkumu a vývoje. Efektivně kombinuje nástroje a metody Design for Six Sigma (DFSS) a principy Lean pro zkrácení doby vývoje nového nebo inovovaného produktu a pro snížení celkových vývojových i výrobních nákladů.

Lean Six Sigma

Je systematický disciplinovaný na datech založený přístup určený k eliminaci chyb, a to v každém procesu. Cílem Lean Six Sigma je zvýšit výnosy snížením variability, množství chyb a plýtvání. Lean Six Sigma poskytuje nástroje na zvýšení výkonnosti a schopnosti podnikových procesů tak, aby plnily stanovené cíle. Tento nárůst ve výkonnosti, eliminace plýtvání a pokles ve variabilitě procesů vede k eliminaci defektů, k nárůstu zisků, kvality produktů, spokojenosti zákazníků i morálky zaměstnanců. Metodika vznikla sloučením a vzájemným propojením dvou odlišných metod, Lean a Six Sigma, určených pro realizaci změn vedoucích ke zlepšování administrativních a výrobních procesů. Zaměření metodik Lean a Six Sigma je z hlediska přístupu odlišné a jejich propojením vzniká synergický efekt, který umožňuje rychleji a snáze dosáhnout požadovaných výsledků a očekávaných benefitů. Kromě toho je pak koncept Lean Six Sigma použitelný na širší řadu problémů a situací.

M

Master Black Belt

SC&C Partner uděluje titul Master Black Belt, pokud uchazeč splní následující podmínky: vedl více než 5 Green Belt tréninků, podílel se z řešitelské, mentorské či koučovací pozice na vyřešení více než 20 lean six sigma projektů a složil Black Belt test s úspěšností nad 90 %.

MSA (Measurement System Analysis)

Je metoda, která slouží k ověření věrohodnosti sbíraných dat. Cílem je posoudit kvalitu získávaných naměřených hodnot tím, že se odhalí, nakolik je systém měření či posouzení schopen poskytovat opakovaně stejné a správné výsledky bez ohledu na pracovníka, měřidlo či postup.

N

O

OEE

Overall Equipment Effectiveness, v překladu celková účinnost zařízení, je měření procentuálního podílu času zařízení, v němž je vyráběn kvalitní produkt, ve vztahu k době provozu navrhované výrobcem. Využívání strojů a zařízení ovlivňuje mnoho faktorů, které lze rozčlenit do tří skupin – rovina využitelnosti (selhání a malá přerušení, přestavby), provozní rovina (chod na prázdno, ztráty rychlosti) a rovina kvality (faktory kvality a ztráty z přepracování).

Online

Online školení probíhá za celou dobu přítomnosti lektora. Školení je buďto přes google meet, zoom nebo teams. Přizpůsobíme se také klientovi v případě individuálních požadavků.

P

PPAP

Jde o standard, který se používá, aby se snížilo riziko před vydáním dílu (výrobku) či služby na trh. Mezi jeho hlavní výhody patří: identifikace problémů, snížení nákladů na špatnou kvalitu, zabránění použití neshodných dílů, zvýšení spokojenosti zákazníka.

Prezenční

Prezenční školení probíhají v sídle společnosti nebo v hotelech a školících prostorech dle města, kde školení realizujeme.

Q

QFD (Quality Function Deployment)

Jde o efektivní nástroj pro práci s hlasem zákazníka, konkrétně jeho převedení do dalších stádií plánování kvality, vývoje výrobku a procesu výroby.

QRQC (Quick Response Quality Control)

Tato metoda pochází z automobilového průmyslu a je často používána v kombinaci s G8D. Umožňuje strukturovaně zaznamenat podstatné faktory vyvolávající problémové situace ve výrobě, logistice, kvalitě atd., a následně přijmout a zavést potřebná opatření.

R

Regresní analýza

Slouží k matematickému popisu závislosti mezi dvěma veličinami. Poskytne tak model – rovnici, která vystihuje chování dvou a více na sobě závislých veličin.

Regulační diagram

Slouží k ověření stability procesu a jeho regulaci. Regulační diagramy pomáhají zajistit, aby se proces choval v čase „stejně“. Je to časová řada, do které jsou zakresleny centrální přímka a regulační meze.

S

Single Minute Exchange of Dies

Je metoda rychlého přenastavení, která si klade za cíl významné snížení doby změny a seřízení stroje u přechodu z jednoho typu produktu na jiný.

Six Sigma

Metodologie poskytující společnostem způsob, jak dělat méně chyb ve všech svých činnostech, a to eliminováním neshod dříve, než se objeví. Six Sigma je disciplinovaný systémový přístup, který je založený na práci s daty a fakty. Z velké části se opírá o využití statistických metod, čímž se odlišuje od ostatních přístupů. Obecný cíl Six Sigma je zvládnout procesy natolik, že se nebude vyskytovat víc než 3,4 chyb na milion příležitostí.

SPC (Stastical Process Control)

Zkratka pro „statistické řízení procesu“.

Statické testování hypotéz

Jde o rigorózní postup, jak ověřit určité předpoklady či domněnky o procesech či produktech na základě omezeného počtu pozorovaných hodnot. Příkladem může být rozhodnutí, zda produkt splňuje předepsané specifikace, nebo zda seřízení stroje, změna technologie či změna financování vede ke změně vlastností výrobku, zisku.

T

test osobnosti

Meredith Belbin identifikoval devět typů týmových rolí. Každá týmová role má svou vlastní kombinaci přínosů a přípustných slabin. Týmové role popisují vzorce chování, které ovšem nejsou neměnné a jsou ovlivněny různými faktory.

Total Productive Maintenance

Jde o přístup proaktivního udržování zařízení, eliminací neplánovaných prostojů a zlepšování úrovně spolupráce mezi operátory a údržbou.

TRIZ (Teorie Řešení Inovačních Problémů)

TRIZ je zkratka ruského slovního spojení “Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch” a nejpřesnějším překladem do češtiny je “teorie řešení inovačních problémů”. Základy této metodiky položil sovětský vynálezce G.S. Altshuller ve 40. letech 20. století na základě studia několika desítek tisíc patentů. Jde o soubor metod a nástrojů sloužících pro nekompromisní řešení jak běžných, tak i velmi obtížných problémů a otázek ve výzkumu, vývoji, výrobě, službách nebo strategickém řízení firmy. Metody TRIZ jsou globálně uznávány, vyučovány na univerzitách a využívány předními světovými R&D společnostmi. Dnes je běžně používán v mnoha společnostech, často jako metodika doplňující DFSS (např. Samsung, Intel, GE).

V

Value Stream Mapping

Je to komplexní mapa zachycující všechny kroky materiálového a informačního toku produktu na cestě od objednávky až k dodání zákazníkovi. Součástí mapy je analýza hodnotového toku a časová analýza.  

Vícedenní

Vícedenní školení trvá 1 až více dnů po sobě nebo v blocích dle typu školení.

VOC (Voice of Customer)

Neboli hlas zákazníka jednoznačně vyjadřuje potřeby a požadavky zákazníka a jeho vnímání vašeho produktu nebo služby. Hlas zákazníka představuje skutečná očekávání zákazníka, nikoli naši představu či přání o tom, co zákazník chce nebo by měl chtít.

výroba

Výrobní podnik je jakýkoli podnik, který používá komponenty, díly nebo suroviny k tomu, aby vyprodukoval hotový výrobek. Pracovníci ve výrobě se podílejí na výrobě určitého produktu, součástí může být například montáž, svařování. Může se jednat o operátory, mistry, teamleadery, kvalitu, procesní inženýry, vedoucí výroby. Výroba zboží může probíhat ručně, nebo strojně, obvykle se odehrává na výrobní lince strojů.

W

Y

Yellow Belt

V úrovni Yellow Belt se účastníci naučí prakticky použít vybrané předepsané metody a nástroje, ostatní metody a nástroje budou znát teoreticky a projdou krátkým praktickým procvičením. Po absolvování tréninku a úspěšném složení testu účastníci obdrží osvědčení o absolvování Yellow Belt tréninku.