Slovníček

AJAX progress indicator
Vyhledávání: (vymazat)
 • 5

 • 5S
  5S je proces a metoda pro vytvoření a udržení organizovaného, čistého a vysoce výkonného pracovního prostředí, ve kterém je právě to, co je v danou chvíli zapotřebí. Je základem pro neustálé(...)
 • 5x proč
  Je metoda, která zabraňuje ukvapeným řešením a vede tým k nalezení kořenové příčiny. Použije se tak, že se opakovaně (pětkrát) ptáme „Proč?“, dokud není odhalena taková příčina, jejíž působení(...)
 • a

 • Afinitní diagram
  Je skupinová technika, která umožňuje shromáždit a utřídit velké množství myšlenek/problémů a potom je shrnout do vzájemně provázaných seskupení nebo kategorií. Používá se po zakončení(...)
 • APQP
  Advanced Product Quality Planning (APQP), v českém překladu Pokročilé (nebo Moderní) plánování kvality, je strukturovanou metodikou definování a ustanovení kroků nezbytných pro neustálé(...)
 • b

 • Belbin
  Meredith Belbin identifikoval devět typů týmových rolí. Každá týmová role má svou vlastní kombinaci přínosů a přípustných slabin. Týmové role popisují vzorce chování, které ovšem nejsou neměnné(...)
 • Black Belt
  Je to zaměstnanec, který většinu svého času věnuje řešení chronických problémů a strategických iniciativ firmy pomocí metodiky lean six sigma. SC&C Partner uděluje certifikát Black Belt na(...)
 • Blue Ocean Strategy (BOS)
  Blue Ocean Strategy (BOS), neboli strategii modrého oceánu, popsali ve stejnojmenné knize z roku 2005 autoři W. Chan Kim a Renée Mauborgne. Tato strategie vyzývá firmy, aby si vytvořily nový(...)
 • Brainstorming
  Je jednoduchá skupinová technika generování nových myšlenek, nápadů a námětů. Nosnou myšlenkou je předpoklad, že lidé ve skupině, na základě podnětů ostatních, vymyslí více, než by vymysleli(...)
 • c

 • CDOC
  CDOC efektivní systematická metodika zaměřená na vývoj produktu či procesu. Jde o zkratku používanou pro označení postupu používaného během Design for Six Sigma projektů: Conceptualize, Design,(...)
 • Cp
  Cp označuje index způsobilosti procesu, k jehož stanovení je nutné splnění obecných předpokladů a podmínky normálního rozdělení naměřených hodnot. Cp vyjadřuje odhad schopnosti procesu vytvářet(...)
 • Cpk
  Cpk označuje index způsobilosti procesu, který vznikl na základě indexu Cp z důvodu zobecnění a dosažení vyšší vypovídající schopnosti této charakteristiky. Jedná se o odhad schopnosti procesu(...)
 • d

 • Design For Six Sigma
  Design for Six Sigma (DFSS) je inovační metoda Six Sigma, která kombinuje více nástrojů pro zlepšení stávajících výrobků s důrazem na hlas zákazníka a uvedení výsledků do praxe. Oproti Six Sigma(...)
 • DFX (Design For X)
  Jde o disciplinovaný proces poskytující strukturovanou metodiku pro efektivní vývoj a obchodní zhodnocení nových produktů, procesů a služeb s důrazem na aspekt X. Roli X může hrát cena,(...)
 • DMAIC
  DMAIC je efektivní, systematická, na datech založená metodika zaměřená na řešení problémů. Jedná se o zkratku používanou pro označení postupu používaného během Six Sigma a Lean Six(...)
 • DOE (Design Of Experiment)
  Design of Experiment (DOE) je zkouška nebo více zkoušek, ve kterých provádíme změnu vstupních faktorů procesu, abychom mohli pozorovat a identifikovat odpovídající změny výstupní proměnné, tzv.(...)
 • f

 • Facilitace
  Úlohou facilitátora je dovést skupinu k cíli porady či jednání. Usnadňuje komunikaci, nestranně řídí diskuzi a udržuje ve středu zájmu věcnou stránku problému.
 • FMEA
  FMEA je zkratka vytvořena z počátečních písmen slovního spojení “Failure Modes and Effects Analysis”. V českém překladu se používá spojení “Analýza možných vad a jejich následků”. Je to základní(...)
 • FNA (Funkčně nákladová analýza)
  Metodický postup pomáhající nalézt a správně formulovat problémy a zadání inovačních úloh z pohledu požadované funkce, nákladů na výrobu a hodnoty pro zákazníka. Poskytuje detailní abstraktní(...)
 • g

 • G8D
  Je to analytický postup, používaný zejména v automotive pro řešení náhle nastalého problému. Cílem je usnadnění a urychlení identifikace problému, jeho odstranění, ochránění zákazníka před(...)
 • G8D (Global Eight Disciplines)
  Je to analytický postup, používaný zejména v automotive pro řešení náhle nastalého problému. Cílem je usnadnění a urychlení identifikace problému, jeho odstranění, ochránění zákazníka před(...)
 • Green Belt
  Je to zaměstnanec, který se pod vedením Black Belta, vedle svých běžných pracovních povinností, podílí na implementaci zásad metodiky lean six sigma do prostředí firmy. SC&C Partner uděluje(...)
 • i

 • Inovace (zdokonalení, zavedení něčeho nového)
  Pojem inovace v našem pojetí zahrnuje novou myšlenku (invenci), její úspěšnou implementaci, a případně i uvedení na trh.
 • Invence (nápad, vynalézavost)
  Z pohledu vývoje produktu jde o složku stojící zejména na samém počátku, ale obvykle se uplatňující i v průběhu celého vývojového procesu.
 • Ishikawův diagram
  Neboli diagram příčin a následků je týmový nástroj, který je obecně využíván k nalezení možných příčin daného následku. Například ve fázi Measure slouží k identifikaci vstupních a procesních(...)
 • k

 • Kaizen
  Pojmenování Kaizen vzniklo spojením dvou japonských znaků Kai v češtině “změna” a Zen “dobro”. Tato filozofie postupného a neustálého zlepšování výrobních procesů, byla poprvé použita po 2.(...)
 • KJ analýza
  Podrobná metoda pro zachycení hlasu zákazníka a souvisejících obrazů, jejich následnou prioritizaci a zpracování.
 • l

 • Lean
  Lean, známý také pod pojmem Lean production, Lean management nebo v češtině štíhlá výroba. Filozofie Lean je spojena se systémem Toyota Production System (TPS), jehož vznik se váže k firmě(...)
 • Lean Design
  Jde o účinnou strategii zaměřenou na oblast výzkumu a vývoje. Efektivně kombinuje nástroje a metody Design for Six Sigma (DFSS) a principy Lean pro zkrácení doby vývoje nového nebo inovovaného(...)
 • Lean Six Sigma
  Je systematický disciplinovaný na datech založený přístup určený k eliminaci chyb, a to v každém procesu. Cílem Lean Six Sigma je zvýšit výnosy snížením variability, množství chyb a plýtvání.(...)
 • m

 • Master Black Belt
  SC&C Partner uděluje titul Master Black Belt, pokud uchazeč splní následující podmínky: vedl více než 5 Green Belt tréninků, podílel se z řešitelské, mentorské či koučovací pozice na vyřešení(...)
 • MSA (Measurement System Analysis)
  Je metoda, která slouží k ověření věrohodnosti sbíraných dat. Cílem je posoudit kvalitu získávaných naměřených hodnot tím, že se odhalí, nakolik je systém měření či posouzení schopen poskytovat(...)
 • o

 • OEE
  Overall Equipment Effectiveness, v překladu celková účinnost zařízení, je měření procentuálního podílu času zařízení, v němž je vyráběn kvalitní produkt, ve vztahu k době provozu navrhované(...)
 • p

 • PPAP
  Jde o standard, který se používá, aby se snížilo riziko před vydáním dílu (výrobku) či služby na trh. Mezi jeho hlavní výhody patří: identifikace problémů, snížení nákladů na špatnou kvalitu,(...)
 • q

 • QFD (Quality Function Deployment)
  Jde o efektivní nástroj pro práci s hlasem zákazníka, konkrétně jeho převedení do dalších stádií plánování kvality, vývoje výrobku a procesu výroby.
 • QRQC (Quick Response Quality Control)
  Tato metoda pochází z automobilového průmyslu a je často používána v kombinaci s G8D. Umožňuje strukturovaně zaznamenat podstatné faktory vyvolávající problémové situace ve výrobě, logistice,(...)
 • r

 • Regresní analýza
  Slouží k matematickému popisu závislosti mezi dvěma veličinami. Poskytne tak model – rovnici, která vystihuje chování dvou a více na sobě závislých veličin.
 • Regulační diagram
  Slouží k ověření stability procesu a jeho regulaci. Regulační diagramy pomáhají zajistit, aby se proces choval v čase „stejně“. Je to časová řada, do které jsou zakresleny centrální přímka a(...)
 • s

 • Six Sigma
  Metodologie poskytující společnostem způsob, jak dělat méně chyb ve všech svých činnostech, a to eliminováním neshod dříve, než se objeví. Six Sigma je disciplinovaný systémový přístup, který je(...)
 • SMED (Single Minute Exchange of Die)
  Je metoda rychlého přenastavení, která si klade za cíl významné snížení doby změny a seřízení stroje u přechodu z jednoho typu produktu na
 • SPC (Stastical Process Control)
  Zkratka pro „statistické řízení procesu“.
 • Statické testování hypotéz
  Jde o rigorózní postup, jak ověřit určité předpoklady či domněnky o procesech či produktech na základě omezeného počtu pozorovaných hodnot. Příkladem může být rozhodnutí, zda produkt splňuje(...)
 • t

 • test osobnosti
  Meredith Belbin identifikoval devět typů týmových rolí. Každá týmová role má svou vlastní kombinaci přínosů a přípustných slabin. Týmové role popisují vzorce chování, které ovšem nejsou neměnné(...)
 • TPM (Total Productive Maintenance)
  Jde o přístup proaktivního udržování zařízení, eliminací neplánovaných prostojů a zlepšování úrovně spolupráce mezi operátory a údržbou.
 • TRIZ (Teorie Řešení Inovačních Problémů)
  TRIZ je zkratka ruského slovního spojení “Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadatch” a nejpřesnějším překladem do češtiny je “teorie řešení inovačních problémů”. Základy této metodiky položil(...)
 • v

 • VOC (Voice of Customer)
  Neboli hlas zákazníka jednoznačně vyjadřuje potřeby a požadavky zákazníka a jeho vnímání vašeho produktu nebo služby. Hlas zákazníka představuje skutečná očekávání zákazníka, nikoli naši(...)
 • VSM (Value Stream Map)
  Je to komplexní mapa zachycující všechny kroky materiálového a informačního toku produktu na cestě od objednávky až k dodání zákazníkovi. Součástí mapy je analýza hodnotového toku a časová analýza.
 • z

 • Způsobilost procesu
  Způsobilostí procesu se rozumí jeho schopnost dlouhodobě plnit předem stanovená kritéria na kvalitu produktů. Vyjadřuje vztah mezi předepsanou přesností a skutečně dosahovanou přesností. Lze(...)