Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

společnosti SC&C Partner, spol. s r.o., IČO 25501984, se sídlem V Újezdech 569/7, Medlánky, 621 00 Brno

1. Základní ustanovení

 1. 1 Definice pojmů. Obchodní podmínky využívají pojmů s následujícím významem:
OZ, Občanský zákoníkZákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v účinném znění.
VOPTyto Všeobecné obchodní podmínky v účinném znění.
PoskytovatelObchodní společnost SC&C Partner, spol. s r.o., IČO 25501984, se sídlem V Újezdech 569/7, Medlánky, 621 00 Brno, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. C 28325.
ObjednatelOsoba, která uzavírá Smlouvu s Poskytovatelem.
webWebové stránky poskytovatele, dostupné na adrese www.scacp.cz
StranyPoskytovatel a Objednatel společně.
vzdělávací akceKurzy, školení, semináře, webináře a další vzdělávací akce pořádané Poskytovatelem. Vzdělávací akce se dělí na – otevřené, které jsou vypsané ze strany Poskytovatele a Objednatel se na ně může přihlásit, a – na klíč, které jsou vypisovány na základě požadavku Objednatele pro něj, resp. pro jeho potřebu.
specializované službyTrénink, koučink, mentorování, konzultace, audity, analýza dat, data mining a další obdobné expertní služby poskytované Poskytovatelem.
SmlouvaSmlouva uzavřená mezi Stranami, která podle druhu objednaného plnění má buď charakter smlouvy o poskytnutí služby (vzdělávací akce, specializované služby), smlouvy o dodání digitálního obsahu (výuková videa) nebo kupní smlouvy (vouchery).
 1. 2 Předmět VOP. VOP upravují zejména vzájemná práva a povinnosti Stran vznikajících ze Smlouvy a v rámci předsmluvního jednání o uzavření Smlouvy.
 1. 3 Obsah Smlouvy. VOP se stávají součástí každé Smlouvy. Součástí Obchodních podmínek je dále vzorový formulář pro odstoupení Spotřebitele od Smlouvy ve 14-denní lhůtě od uzavření Smlouvy podle § 1829 OZ. Ujednání ve Smlouvě, která se odchylují od VOP mají přednost před úpravou VOP.
 2. 4 Forma, jazyk a archivace Smlouvy. Smlouva se uzavírá v písemné formě, v listinné nebo elektronické podobě, v českém jazyce. Smluvní dokumentace bude archivována v evidenci Poskytovatele, který o ní Objednateli na jeho žádost poskytne informace.
 1. 5 Souhlas s VOP. Kupující před dokončením objednávky výslovně potvrzuje, že se seznámil se zněním VOP a je si vědom, že se stávají součástí Smlouvy.
 1. 6 Prezentace služeb a produktů. Údaje uvedené na webu a v dokumentech na webu, zejména údaje o produktech a službách, jsou platné s výjimkou údajů zjevně chybných. Vystavením služeb a produktů na webu nečiní Poskytovatel nabídku k uzavření Smlouvy, § 1732 OZ se nepoužije.
 1. 7 Náklady na použití prostředků komunikace na dálku. Náklady vzniklé Objednateli použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (např. náklady na internetové připojení, na telefonní hovory apod.) hradí Objednatel, přičemž se neliší od základní sazby.
 1. 8 Vyloučení odpovědnosti za škodu. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu vzniklou Objednateli v důsledku nesprávnou aplikací poznatků získaných ze služeb nebo produktů poskytnutých ze strany Poskytovatele. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoliv nepřímé škody vzniklé na straně Objednatele v důsledku nebo v souvislosti s poskytováním služeb nebo produktů Objednatele.
 1. 9 Místo plnění. Není-li uvedeno jinak, je místem konání prezenční vzdělávací akce a místem poskytování dalších služeb sídlo Poskytovatele.
 1. 10 Zabezpečení přístupu do členské sekce webu. Získá-li Objednatel přístup do členské sekce webu, je povinen si počínat tak, aby zabránil zneužití svého přístupu do členské sekce neoprávněnou osobou, zejména je povinen zabezpečit svůj přístup do členské sekce dostatečně bezpečným heslem, své přístupové údaje nikomu nesdělovat, bezprostředně po ukončení práce s členskou sekcí se z členské sekce odhlásit atp. Poskytovatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé Objednateli v důsledku zneužití jeho přístupu do členské sekce a údajů v ní uvedených, ledaže by k takovému zneužití došlo v důsledku pochybení Poskytovatele.
 1. 11 Dostupnost webu a elektronicky poskytovaných služeb a produktů. Poskytovatel neodpovídá za nepřetržitou dostupnost webu a materiálů na něm umístěných, a to zejména s ohledem na nutnost údržby hardwarového a softwarového vybavení, výpadky elektrického proudu nebo internetového připojení atp. Jsou-li služby nebo produkty Poskytovatele poskytovány v elektronické podobě, je povinností Objednatele zajistit na své straně odpovídající technické prostředky (hardwarové a softwarové vybavení) a internetové připojení k bezproblémovému příjmu elektronicky poskytovaných služeb a produktů Poskytovatele.
 1. 12 Vrácení peněžních prostředků. Vznikne-li Poskytovateli povinnost k vrácení (část) peněžních prostředků zaplacených Objednatelem na základě Smlouvy, vrátí Poskytovatel peněžní prostředky Objednateli do 14 (čtrnácti) dnů ode dne vzniku této povinnosti (typicky ode dne zrušení vzdělávací akce nebo účasti na vzdělávací akci ze strany Objednatele, odstoupení od smlouvy Objednatele), a to bezhotovostně na bankovní účet Objednatele, ze kterého Poskytovatel prostředky obdržel nebo který za tímto účelem Objednatel Poskytovateli sdělil.
 1. 13 Odložení nebo pozastavení plnění. Nesplní-li, byť jen částečně, Objednatel vůči Poskytovateli řádně a včas svůj dluh z jakékoliv smlouvy uzavřené s Poskytovatelem, má Poskytovatel právo odložit nebo pozastavit plnění ze Smlouvy. Poskytovatel bude pokračovat v plnění, resp. obnoví plnění poté, co Objednatel dluh vůči Poskytovateli v celém rozsahu splní. Objednatel není oprávněn vznášet vůči Poskytovateli z důvodu odložení nebo pozastavení plnění žádné nároky. O odložení nebo pozastavení plnění Poskytovatel Objednatele vyrozumí.
 1. 14 Zpracování osobních údajů. Poskytovatel prohlašuje, že při nakládání s osobními údaji fyzických osob postupuje v souladu s platnými a účinnými právními předpisy. Podrobnosti a informace o zpracovávání osobních údajů Poskytovatelem jsou popsány v jeho Zásadách zpracování osobních údajů.
 1. 15 Ochrana duševního vlastnictví. Objednatel není bez souhlasu Poskytovatele oprávněn pořizovat obrazové ani zvukové záznamy ze vzdělávacích akcí nebo jiných služeb Poskytovatele. Veškeré materiály poskytnuté Objednateli, resp. Účastníkům jsou určeny výhradně pro účely poskytnutí objednané služby, resp. provedení vzdělávací akce. Bez souhlasu Poskytovatele není dovoleno jejich kopírování, rozšiřování, zveřejnění, poskytnutí třetím osobám, ani jejich využití pro jinou než osobní potřebu.
 1. 16 Odpovědnost za účastníka. Objednatel odpovídá za účastníka, kterého vyšle na vzdělávací akci, resp. kterého určí jako příjemce služby. Objednatel je povinen účastníka poučit o povinnostech týkajících se účasti na vzdělávacích akcích, resp. samotného poskytování objednaných služeb, které Objednateli vyplývají ze Smlouvy, resp. VOP. Za porušení těchto povinností ze strany účastníka ponese odpovědnost Objednatel.

2. Objednávka

2.1 Objednávku služeb nebo produktů činí Objednatel písemně, a to buď e-mailem, nebo prostřednictvím webu. Umožňuje-li to web, lze objednávku vytvořit i přímo prostřednictvím webu (lze jen u některých služeb a produktů.) V takovém případě Objednatel vytvoří objednávku tak, že požadovanou službu nebo produkt vloží do košíku, následně vyplní objednávkový formulář (povinné údaje jsou označeny hvězdičkou), zvolí způsob platby a kliknutím na tlačítko „objednat“ objednávku odešle, čímž se pro Objednatele stává závaznou. V ostatních případech Objednatel zašle Poskytovateli písemnou poptávku, a to buď e-mailem, nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na webu. V reakci na poptávku Poskytovatel na základě svého uvážení může předložit Objednateli nabídku Vzdělávací akce „na klíč“.

2.2 Uzavření Smlouvy.

1.2.1V případě objednávky přes objednávkový formulář na webu je smlouva uzavřena doručením e‑mailu potvrzujícího přijetí objednávky ze strany Poskytovatele. Objednatel se objednávkou nemůže odchýlit od podmínek a vlastností daného produktu nebo služeb, které jsou o něm uvedeny ze strany Poskytovatele. Jakékoliv dodatky nebo odchylky od nabídky Poskytovatele proto nejsou platné a pro Poskytovatele závazné, ledaže je Poskytovatel výslovně odsouhlasí.

2.2.2 V ostatních případech je smlouva uzavřena bezpodmínečným přijetím nabídky Poskytovatele ze strany Objednatele. Objednatel se objednávkou nemůže odchýlit od podmínek a vlastností daného produktu nebo služeb, které jsou o něm uvedeny ze strany Poskytovatele. Jakékoliv dodatky nebo odchylky od nabídky Poskytovatele proto nejsou platné a pro Poskytovatele závazné, ledaže je Poskytovatel výslovně odsouhlasí.

2.3 Odpovědnost Objednatele. Objednatel odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce, resp. poskytnutých Poskytovateli v souvislosti s uzavřením Smlouvy a plněním povinností z ní.

2.4 Cena Není-li uvedeno jinak, jsou ceny služeb a produktů uváděny v českých korunách bez DPH, přičemž DPH v zákonné výši bude k ceně objednávaných služeb nebo produktů připočteno, a bude tedy zahrnuto v koncové ceně objednávky. Poskytovatel má právo požadovat zálohu na cenu, a to až do výše 100 % ceny.

2.5 Splatnost. Cena je splatná na základě faktury ve lhůtě splatnosti uvedené ve faktuře Poskytovatele. Bude-li Poskytovatel požadovat zálohu, bude záloha splatná na základě zálohové faktury Poskytovatele ve lhůtě splatnosti uvedené v zálohové faktuře. Záloha bude následně zúčtována ve faktuře.

2.6 Způsob platby. Není-li ujednáno jinak, platí Objednatel cenu bezhotovostně, a to buď

         bankovním převodem na účet, nebo

          kartou prostřednictvím platební brány.

2.7 Okamžik zaplacení. Jakékoliv peněžité plnění Objednatele vůči Poskytovateli je splněno (zaplaceno) až okamžikem, kdy bude placená částka připsána na účet Poskytovatele.

2.8 Podmínka plnění Poskytovatele. Není-li dohodnuto jinak, není Poskytovatel povinen poskytnout na základě Smlouvy Objednateli jakékoliv plnění dříve, než Objednatel uhradí v plné výši cenu objednané služby nebo produktu popřípadě zálohu.

3. Zvláštní podmínky pro vzdělávací akce

3. 1 Cena vzdělávací akce.  Cena vzdělávací akce, pokud není uvedeno jinak, zahrnuje náklady Poskytovatele na lektora(y), pronájem konferenčních prostor, audio-vizuální techniky, občerstvení v průběhu akce a školící materiály. Cena vzdělávací akce “na klíč” obsahuje náklady uvedené a odsouhlasené v nabídce.

3. 2 Není-li ve vztahu k dané vzdělávací akci uvedeno jinak, může Objednatel jednostranně zrušit objednanou účast na otevřené vzdělávací akci, resp. zrušit vzdělávací akci na klíč, výhradně však písemně a za následujících podmínek:

a) 30 a více dnů před datem zahájením vzdělávací akce – bez storno poplatku;

29 až 7 dnů před zahájením vzdělávací akce – storno poplatek ve výši 50 % ceny předmětné vzdělávací akce;

c) méně než 7 dnů před zahájením vzdělávací akce – storno poplatek ve výši 100 % ceny předmětné vzdělávací akce.

3. 3 Účast na náhradní otevřené vzdělávací akci.Zrušil-li Objednatel svoji účast na otevřené vzdělávací akci, mohou se Strany dohodnout na tom, že cena, kterou Objednatel zaplatil za účast na předmětné akci, bude použita na úhradu ceny (bude odečtena od ceny) za shodnou vzdělávací akci v nejbližším Poskytovatelem nabízeném termínu. Dohodnou-li se na tom, nemusí Objednatel hradit storno poplatek za zrušení své účasti na vzdělávací akci.

3. 4 Odchylná pravidla pro zrušení účasti na konferenci (např. Lean Summit CzechoSlovakia – BeExcellent, Lean Six Sigma konference). Zrušení účasti na ze strany Objednatele je možné vždy jen se storno poplatkem ve výši 100 % ceny vstupenky na konferenci. Ustanovení odst. 3.2 a 3.3 VOP se v tomto případě nepoužije.

3. 5 Úhrada storno poplatku. Storno poplatek je splatný do 7 (sedmi) dnů od zrušení účasti Objednatele na vzdělávací akci. Poskytovatel je oprávněn storno poplatek jednostranně započíst vůči své povinnosti k vrácení zaplacené ceny vzdělávací akce Objednateli.

3. 6 Účast náhradníka. Nemůže-li se přihlášený účastník vzdělávací akce zúčastnit, může místo sebe delegovat kolegu (ze stejné firmy) nebo svého zaměstnance. O tomto je povinen Poskytovatele před zahájením vzdělávací akce vyrozumět. Jiné změny v osobě účastníka podléhají souhlasu Poskytovatele.

3. 7 Změna podmínek vzdělávací akce. Poskytovatel má právo jednostranně měnit podmínky vzdělávací akce (zejména osoby lektorů, termín, místo konání apod.). O změně je povinen Objednatele vyrozumět. V případě nesouhlasu se změnou má Objednatel právo jednostranně zrušit vzdělávací akci (na klíč) resp. svoji účast na ní (otevřená akce) bez nutnosti hradit storno poplatek.

3. 8 Zrušení vzdělávací akce Poskytovatelem. Poskytovatel je oprávněn zrušit vzdělávací akci

a) v případě nízkého počtu přihlášených účastníků,

b) v případě zásahu okolností vyšší moci.

O zrušení vzdělávací akce Poskytovatel Objednatele vyrozumí. Poskytovatel nabídne Objednateli náhradní termín vzdělávací akce nebo vrácení ceny vzdělávací akce (pokud ji Objednatel již uhradil). To neplatí v případě konference. V případě zrušení konference bude Poskytovatelem vybrán nový termín konference, který Poskytovatel Objednateli sdělí. Poskytovatel smí termín konference posunout nejvíce o 2 roky od konce zrušeného termínu. Bude-li konference zrušena, vrátí Poskytovatel Objednateli cenu v plné výši.

3.9 Povinnosti účastníka vzdělávací akce. Objednatel, resp. jakýkoliv účastník, kterého na vzdělávací akci vyšle, je povinen dodržovat při účasti na vzdělávacích akcích následující pravidla:

a) pro účast na prezenční vzdělávací akci musí účastník splňovat podmínky aktuálních případných protiepidemických opatření v místě konání vzdělávací akce a nesmí vykazovat příznaky nemoci covid-19, resp. jeho zdravotní stav obecně nesmí znamenat hrozbu pro život a zdraví ostatních účastníků;

b) nesmí narušovat průběh vzdělávací akce ani svým chováním jakkoliv ohrožovat nebo obtěžovat ostatní účastníky vzdělávací akce nebo další přítomné osoby;

c) musí dodržovat pravidla ochrany duševního vlastnictví

V případě porušení těchto pravidel je Poskytovatel oprávněn Objednatele, resp. účastníka z účasti na vzdělávací akci vykázat, aniž by v důsledku vykázání vznikl Objednateli, resp. účastníku nárok na vrácení ceny nebo na jakoukoliv náhradu.

4. Zvláštní podmínky pro vouchery

4. 1 Vouchery. Voucher je vystaven na konkrétní vzdělávací akci, nebo na peněžitou částku, kterou Objednatel může použít k úhradě ceny objednané vzdělávací akce nebo výukových videí. Je-li voucher vystaven na peněžitou částku, je možné jeho hodnotu čerpat na vícero různých vzdělávacích akcí nebo výukových videí. Dokud to zůstatková hodnota voucheru umožňuje, bude z hodnoty voucheru odečtena vždy cena vzdělávací akce nebo výukových videí v plné výši. Pokud zůstatková hodnota voucheru již nestačí na úhradu celé ceny, bude od ceny odečtena zůstatková hodnota voucheru a zbylou část ceny Objednatel doplatí.

4. 2 Platnost voucheru. Voucher je platný do konce kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém je voucher zakoupen.  

4. 3 Dodání voucheru. Voucher bude zaslán Objednateli po uhrazení ceny v plné výši, a to v elektronické podobě nebo v listinné podobě na jím v objednávce uvedenou (elektronickou) adresu. V případě dodání v listinné podobě nese Objednatel případné náklady vzniklé s dodáním voucheru a tyto náklady je povinen uhradit společně s cenou voucheru.

5. Zvláštní podmínky výuková videa

5.1 Dodání výukových videí. Po úhradě ceny objednaných výukových videí v plné výši Poskytovatel Objednateli vytvoří přístup do členské sekce webu, ve které mu zpřístupní objednaná výuková videa, čímž budou tato videa dodána Objednateli.

5.2 Zrušení objednávky Objednatelem. Objednatel může objednávku výukových videí jednostranně písemně zrušit do okamžiku, kdy mu budou zaslány přístupové údaje k členské sekci webu.

6. Vadné plnění, reklamace

6. 1 Vadné plnění. Plní-li Poskytovatel vadně, vznikají Objednateli práva z vadného plnění.

6. 2 Reklamace. Objednatel je povinen vady plnění řádně a včas oznámit. Vady je Objednatel povinen reklamovat (oznámit) písemně, to neplatí pro Objednatele ‑ spotřebitele. V reklamaci je Objednatel povinen vady jednoznačně a srozumitelně popsat. V rámci reklamace nebo bez zbytečného odkladu po ní Objednatel sdělí Poskytovateli, jaké právo z vadného plnění uplatňuje.

6. 3 Práva z vadného plnění. V případě vady voucheru má Objednatel právo na výměnu voucheru. V případě vady vzdělávací akce, výukových videí nebo specializované služby má Objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny. Pokud však vada vzdělávací akce nebo specializované služby spočívá v tom, že nebylo dodáno vše, co mělo být součástí (co bylo zahrnuto v ceně), pak má Objednatel právo na doplnění toho, co chybí.

6. 4 Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Objednatel je povinen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu poté, co vadné plnění zjistí nebo zjistit mohl, nejpozději však ve lhůtě 6 (šesti) měsíců, případě voucherů nejpozději ve lhůtě platnosti voucheru. Pokud Objednatel neuplatní právo včas, má Poskytovatel právo reklamaci zamítnout jako neoprávněnou.

6. 5 Vyřízení reklamace. Reklamaci Poskytovatel vyřídí ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne jejího uplatnění. Reklamace je vyřízena okamžikem, kdy Poskytovatel vyrozumí Objednatele o tom, jak byla reklamace vyřízena.

6. 6 Náklady reklamace. Je-li reklamace oprávněná, má Objednatel právo na náhradu nákladů účelně vynaložených na uplatnění svého práva.

6. 7 Potvrzení o uplatnění a o vyřízení reklamace. Objednateli – spotřebiteli Poskytovatel vydá (zašle)

a) po přijetí reklamace písemné potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje;

b) po vyřízení reklamace potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

7. Odstoupení objednatele – spotřebitele od smlouvy uzavřené distančním způsobem

7. 1 Právo na odstoupení. Uzavřel-li Objednatel – spotřebitel Smlouvu prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, má právo podle § 1829 OZ odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od uzavření Smlouvy bez uvedení důvodu a bez nutnosti hradit jakýkoliv storno poplatek. Lhůta zůstane zachována, pokud Objednatel – spotřebitel v uvedené lhůtě odstoupení odešle Poskytovateli. Objednatel – spotřebitel však toto právo nemá v případě, že

          jde o smlouvu o využití volného času, pokud Poskytovatel plnění poskytuje v určeném termínu (§ 1837 písm. j) OZ). Z tohoto důvodu tak Objednatel – spotřebitel nemá právo odstoupit např. od Smlouvy na vzdělávací akci s určeným termínem;

          jde o smlouvu o poskytování služeb a tyto byly splněny s předchozím výslovným souhlasem Objednatele – spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení (§ 1837 písm. a) OZ);

          jde o smlouvu o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Objednatele – spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení (§ 1837 písm. l) OZ). Z tohoto důvodu tak Objednatel – spotřebitel nemá právo odstoupit např. od Smlouvy na výuková videa (e-learning);

7. 2 Formulář. Pro odstoupení může Objednatel – spotřebitel využít také vzorový formulář, který je přílohou VOP.

7. 2 Vrácení přijatých peněžních prostředků. Poskytovatel vrátí Objednateli ‑ spotřebiteli do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy všechny peněžní prostředky, které od Objednatele – spotřebitele na základě Smlouvy přijal, a to stejným způsobem. Jiným způsobem vrátí Prodávající Objednateli – spotřebiteli přijaté peněžení prostředky jen tehdy, pokud s tím Objednatel – Spotřebitel bude souhlasit a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

8. Řešení sporů

8.1 Soudní řešení sporů, určení příslušnosti soudu. K řešení sporů mezi Stranami vzniklých ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní (včetně sporů týkajících se předsmluvního jednání, uzavření Smlouvy, jakož i její platnosti) jsou příslušné soudy České republiky. Tím nejsou dotčena speciální ustanovení o příslušnosti u spotřebitelských smluv podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. V případě, že spor vznikne mezi Poskytovatelem a Objednatelem – podnikatelem, je místně příslušným k řešení takového sporu Městský soud v Brně, má-li být věc v prvním stupni řešena okresním soudem, resp. Krajský soud v Brně, má-li být věc v prvním stupni řešena krajským soudem.

8. 2 Mimosoudní řešení sporů se spotřebitelem. Dojde-li mezi Poskytovatelem a spotřebitelem ke vzniku sporu ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr .

8. 3 Stížnosti spotřebitele k dozorovým úřadům. Spotřebitel má možnost se obracet se svými stížnostmi na orgány státního dozoru a dohledu. Dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele vykonává v zákonem stanoveném rozsahu Česká obchodní inspekce, dozor nad oblastí zpracování osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

9. Právní režim

9. 1 Právní režim. Veškeré právní vztahy vzniklé mezi Stranami ze Smlouvy (včetně např. právních vztahů z vadného plnění) se řídí právním řádem České republiky, a to zejména ustanoveními OZ. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nepoužije. V případě spotřebitele se zohledňují pravidla vztahující se na spotřebitele, a to nejen v OZ, ale též podle zákona č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném a účinném znění.

9. 2 Kodexy chování. Prodávající informuje, že není zavázán k dodržování kodexů chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

9. 3 Změny VOP. Prodávající má právo VOP kdykoliv změnit. Vztahy vzniklé před účinností změny VOP se však nadále řídí VOP ve znění účinném ke dni, kdy tyto vztahy vznikly, nedohodnou-li se Strany jinak.

9. 4 Odkazy ve VOP. Je-li odkaz uvedený ve VOP na jiné ustanovení VOP chybný, vztahuje se takový odkaz na takové ustanovení VOP, které nejvíce odpovídá smyslu učiněného odkazu.

9.5 Dostupnost VOP. VOP jsou dostupné na webu pod odkazem https://www.scacp.cz/vseobecne-obchodni-podminky/.

9. 6 Platnost a účinnost VOP. VOP v tomto znění nabývají platnosti a účinnosti dne 1.12.2022.

SC&C Partner, spol. s r.o.