FMEA: Jak omezit výskyt vad

Cena: Na základě nabídky
Forma: Prezenčně
Úroveň: Kvalita R&D Talenti Výroba

Zamezte chybám ve výrobě pomocí identifikace a prevence vzniku vad. Analytická metoda Failure Mode and Effects Analysis (FMEA, Analýza možností vzniku vad a jejich následků) Vám pomůže při návrhu, vývoji i při procesu nového produktu. Po absolvování tréninku ve Vaší výrobě správně posoudíte a omezíte rizika ovlivňující výrobky i procesy. Díky tomu optimalizujete procesy, zkrátíte dobu cyklu návrhu, zvýšíte životnost a snížíte zmetkovost Vašeho výrobku. V důsledku toho také snížíte náklady.

Trénink je také možné realizovat pro skupinu 6–⁠12 účastníků přímo ve Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Nejčastější variantou je rozšíření kurzu o jeden i více dní, kdy pod vedením lektora účastníci postupně v týmech prakticky provedou analýzu FMEA na vhodném konkrétně zvoleném produktu nebo procesu z Vašeho prostředí. Tím je umožněno efektivní přenesení získaných znalostí a dovedností přímo do pracovního procesu klienta. Počet dní záleží na individuální domluvě, potřebě Vaší firmy i náročnosti problému

Standardní délka školení je 1 den.
Požádat o nabídku

Popis

Během tréninku se seznámíte formou praktického workshopu s analytickou metodou FMEA (Failure Mode and Effects Analysis, Analýza možností vzniku vad a jejich následků) a s postupem praktického nasazení ve firmě. Získáte znalosti a dovednosti pro posuzování a prevenci rizik týkajících se produktu a procesu (Design FMEA, Process FMEA).

Při tréninku FMEA je použitá česká a anglická terminologie podložená příslušnými technickými normami a v praxi zavedenými zvyklostmi, aby se účastníci dobře orientovali jak v používaném českém, tak i anglickém názvosloví.

Co se naučíte

 • analyzovat a řídit rizika v rámci životního cyklu výrobku
 • definovat možné druhy vad a selhání
 • určit možné důsledky vad
 • ohodnotit míru závažnosti vad směrem k zákazníkovi včetně doporučených kritérií hodnocení
 • analyzovat proces, vyhledat příčinu a mechanismus vad, optimalizovat proces a výrobu
 • ohodnotit pravděpodobnost výskytu vad
 • vypočítat ukazatele priority rizika (míry rizika, RPN)
 • sestavit doporučená opatření a plán činností

Harmonogram

Na jednodenním tréninku se prolíná teorie s praktickými příklady, simulacemi a diskusí s lektorem i ostatními účastníky. Veškeré získané teoretické znalosti si s ostatními účastníky v týmu prakticky vyzkoušíte a osvojíte.

V rámci tréninku se klade velký důraz na praktické procvičení postupu analýzy FMEA ve všech krocích na zvoleném  produktu/procesu a na týmovou práci. 

Na konci tréninku získáte osvědčení o absolvování kurzu FMEA: Jak omezit výskyt vad.

Pro koho

 • pracovníky vývoje, konstrukce, technické přípravy výroby, výroby, montáže
 • pracovníky zajišťující materiál
 • pracovníky řízení kvality
 • pracovníky odpovědné za BOZP
 • ostatní pracovníky vstupující do životního cyklu výrobku

Zahrnuto v ceně

 • celkem osm hodin výuky s lektorem, cvičení, diskusí
 • tréninkové materiály –⁠ studijní podklady, šablony nástrojů
 • osvědčení o absolvování kurzu FMEA: Jak omezit výskyt vad