Manažeři kvality

Manažer kvality je zodpovědný za kvalitu hotových výrobků společnosti. Stanovuje a optimalizuje procesy managementu kvality v celé organizaci. Vytváří interní směrnice a normy kvality a následně zajišťuje jejich dodržování. Vede zaměstnance kvality, jedná s externími partnery a dodavateli.