Design FMEA: Analýza možností vzniku vad a jejich následků pro výrobky

Cena: 4 500 
Forma: Prezenčně
Úroveň: Kvalita R&D Výroba

Chcete aktivně omezit chyby v procesech návrhu a vývoje výrobku, přípravy výroby a ve výrobě pomocí identifikace a prevence vzniku vad? Chcete průběžně řídit a omezit rizika?

Analytická metoda Failure Mode and Effects Analysis (FMEA, Analýza možností vzniku vad a jejich následků) vám pomůže při návrhu a vývoji produktu i při návrhu nového či zdokonalování stávajícího procesu výroby nového produktu. Po absolvování tréninku lépe posoudíte a omezíte rizika výrobku i jeho výrobního procesu. Díky tomu bezpečněji optimalizujete procesy, zkrátíte dobu cyklu návrhu, zvýšíte životnost a snížíte zmetkovitost Vašeho výrobku, což se promítne do snížení nákladů životního cyklu výrobku.

Trénink je také možné realizovat pro skupinu 6–⁠12 účastníků přímo ve vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu vašim potřebám. Nejčastější variantou je rozšíření kurzu o jeden i více dní, kdy pod vedením lektora účastníci postupně v týmech prakticky provedou analýzu FMEA na vhodném konkrétně zvoleném produktu nebo procesu z vašeho prostředí. Tím je umožněno efektivní přenesení získaných znalostí a dovedností přímo do pracovního procesu klienta. Cena a počet dní záleží na individuální domluvě, potřebě vaší firmy i náročnosti problému.

Standardní délka školení je 1 den. 
Kategorie:

Popis

Během tréninku se seznámíte formou praktického workshopu s analytickou metodou FMEA (Failure Mode and Effects Analysis, Analýza možností vzniku vad a jejich následků) a s postupem praktického nasazení ve firmě. Získáte znalosti a dovednosti pro posuzování a prevenci rizik týkajících se produktu (Design FMEA).

Design FMEA se věnuje analýze rizik spojených s produktem, jeho vývojem, inovacemi a změnami použitých výrobních technologií. Zachycuje i vlivy externí spojené s dodavateli materiálových vstupů, softwaru pro CPU a změny v aplikaci produktu. Všechny tyto vlivy by inženýrské týmy měly pečlivě zvažovat a FMEA aktivně využívat, než rozhodnou o použitém řešení v konstrukci a způsobu výroby produktu.

Při tréninku FMEA je použita česká a anglická terminologie podložená příslušnými technickými normami a v praxi zavedenými zvyklostmi, aby se účastníci dobře orientovali jak v používaném českém, tak i anglickém názvosloví.

Cílem kurzu je získat praktické informace o metodě FMEA (design) na základě metodiky AIAG&VDA 2019. Zkusit si aplikaci metodiky na vlastní kůži při praktickém cvičení zaměřeném na oblast konstrukce (design) produktu.

 

Standardní kurz Metodika FMEA-D a FMEA-P v kostce je dvoudenní a skládá se z:

Můžete si zakoupit dvoudenní kurz nebo se přihlásit na každý den zvlášť.

Co se naučíte

 • analyzovat a řídit rizika v rámci životního cyklu výrobku
 • definovat možné druhy vad a selhání
 • určit možné důsledky vad
 • ohodnotit míru závažnosti vad směrem k zákazníkovi včetně doporučených kritérií hodnocení
 • analyzovat proces, vyhledat příčinu a mechanismus vad, optimalizovat proces a výrobu
 • ohodnotit pravděpodobnost výskytu vad
 • vypočítat ukazatele priority rizika (míry rizika, RPN)
 • sestavit doporučená opatření a plán činností

Harmonogram

 • Využití a benefity aplikace metodiky FMEA
 • Motivace plynoucí z prostředí (nejen) automobilového průmyslu
 • Metodika designové FMEA – zaměřeno na produkt
 • Vazby mezi QFD a FMEA a možné výstupy FMEA pro řízení kvality
 • Cvičení FMEA-D – praktický příklad
 • Diskuze a závěr

Pro koho

 • pracovníky vývoje, konstrukce, technické přípravy výroby, výroby, montáže
 • pracovníky zajišťující materiál
 • pracovníky řízení kvality
 • pracovníky odpovědné za BOZP
 • ostatní pracovníky vstupující do životního cyklu výrobku

Zahrnuto v ceně

 • jeden den výuky s lektorem, cvičení, diskusí
 • tréninkové materiály –⁠ studijní podklady, šablony nástrojů
 • osvědčení o absolvování kurzu FMEA