Lean Six Sigma – metodika DMAIC

V předchozím článku jsme se podívali na to, jak zvýšit hodnotu firmy prostřednictvím kvality, zrychlení procesů a odstranění plýtvání.

V tomto díle se podíváme na jednotlivé fáze zlepšovacího projektu Lean Six Sigma.

Metodika DMAIC

DMAIC je akronym z počátečních písmen slov Define, Measure, Analyze, Improve, Control. V každé fázi je řada užitečných metod a nástrojů. S některými nástroji se nyní seznámíme.

Define (definovat)

Správně nadefinovaný projekt znamená 50% předpoklad dosažení stanoveného cíle v plánovaném čase. Typickými příklady projektů je snížení procenta neshodné výroby, odstranění vad, zrychlení zpracování dat v laboratoři, zkrácení doby přestavby zařízení a strojů.

Klíčový dokument je projektová listina. Management během workshopu identifikuje největší problémy nebo výzvy. Provede jejich prioritizaci, předá vyplněnou listinu týmu a ověří, zda bylo zadání jasně pochopeno.

Chystáte se na zlepšovací projekt a hodina by se Vám projektová listina? Napište nám a my vám ji pošleme.

Measure (měřit)

Fáze měření má za cíl posbírat objektivní informace o současném stavu. Jedná-li se o snižování počtu vad, precizně definujeme, co se vadou myslí, zajdeme do procesu, ověříme, zda všichni, kdo zadávají informace do systému, jsou schopni stejně posuzovat co je dobré a co ne. Nespoléháme se na data v systému, ověříme realitu. Doporučujeme provést analýzu systému měření z hlediska reprodukovatelnosti a opakovatelnosti známou pod názvem gage R&R. Tato metoda je určena jak pro měřitelné znaky (průsak, pevnost, % nečistot, teploty), tak pro atributivní znaky (vizuální vady, měření kalibrem apod.)

Když máme jistotu, že měříme to co je podstatné pro projekt a opravdu se na měření můžeme spolehnout, vyhodnotíme současný stav. A to z hlediska stability procesu v čase a z hlediska jeho způsobilosti plnit požadavky zákazníka dané tolerancemi.

V případě, že je cílem projektu zvýšit produktivitu, zkrátit neproduktivní časy, snížit množství rozpracovaných položek např. v administrativě, jinými slovy odstranit plýtvání, zmapujeme proces pomocí mapy toku hodnoty. Při mapování nejprve provedeme pozorování a sběr dat v procesu. Potom vytvoříme mapu „na zdi“. Použijeme velkou roli papíru a post-it, tento způsob podporuje týmovou práci.

Fáze Analyze (analyzovat)

Nyní budeme provádět detektivní práci a zkoumat kořenové příčiny vad nebo odhalovat největší zdroje plýtvání a úzká místa v procesu, která brání větší produktivitě. K tomu poslouží již vytvořená mapa toku hodnoty a případná další pozorování. Například kamerový záznam přestavby výrobního zařízení při změně výroby z jednoho výrobku na jiný a jeho detailní rozbor.

V případě chronických vad či defektů začneme identifikací všech vstupů do procesu (kvalita vstupních materiálů, schopnosti lidí…), řiditelných parametrů (nastavení teploty, rychlosti…) a také neřiditelných vlivů (okolní teplota, vlhkost…). Vytipujeme ty faktory, o kterých si myslíme, že mají největší vliv na vznik vady a tuto domněnku ověříme pomocí statistického testování hypotéz (ANOVA, Chí kvadrát test, Regresní analýza, DOE).

Fáze Improve (zlepšit)

V této fázi jde o to vyzkoušet a implementovat řešení, která odstraňují hlavní příčiny problémů v procesu. V rámci Lean řešení nastavujeme systém tahu tak, abychom minimalizovali zásoby a zároveň včas plnili objednávky. Doby přestaveb strojů lze mnohdy až o 50 % zkrátit metodou SMED. Poruchovost výrobních zařízení snížíme pomocí zavedení preventivní a prediktivní údržby TPM.

Defekty odstraňujeme optimalizací faktorů, které jsme ve fázi analyze zjistili jako kritické. Zde se uplatňují zejména optimalizační matematicko-statistické metody. Před zavedením změn provedeme analýzu rizik s využitím metody FMEA. Pak ověříme výsledky pilotní zkouškou. Snažíme se dělat takové změny, které jsou vratné.

Fáze Control (řídit)

Abychom dosažená zlepšení udrželi a vše se časem nevrátilo do starých kolejí, je nezbytné popsat a standardizovat provedené změny. Vytvořit kontrolní plány a řádně vyškolit lidi, kteří jsou součástí zlepšeného procesu. Ukončení projektu má formálně charakter prezentace výsledků před managementem a následné schválení. Management by měl odměnit celý zlepšovací tým a tím jej motivovat k další aktivitě.